Skip to content →

Vedtægter

Kære rejsedeltagere

Vedtægter for Turkontoret Udflugt og Rejseforening
Stiftet den 16. januar 2013

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Turkontoret – udflugt og rejseforening.
Foreningens hjemsted er Helsingør.

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at arrangere udflugter og rejser i ind – og udland

§3 Medlemskreds og kontingent
Som medlemmer kan optages 60+ samt alle med social pension (selvhjulpne).
Medlemskontingent udgør 200 kr. årligt pr. person, som betales senest 15. januar.
Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen.
Medlemskontingent gælder fra 1. januar til 31. december.

§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse pr. mail eller B post til medlemmerne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af stemmeudvalg
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsens/formandens beretning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg i henhold til § 5.
 8. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter.
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ændringer af vedtægterne eller opløsning af foreningen kræver dog at mindst ¼ af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og mindst 2/3 stemmer for.

Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen kan vedtages med almindeligt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest 2 uger efter, at mindst ¼ af foreningens medlemmer med angivelse af dagsorden har indgivet skriftlig begæring til bestyrelsen.

§5 Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Således vælges 2 medlemmer på lige år og 3 medlemmer vælges på ulige år, desuden vælges 3 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Bestyrelsen træffer aftale med et antal frivillige (10-15) personer, der fremkommer med forslag og ideer til ture og rejser. Den praktiske tilrettelæggelse og gennemførsel af programmerne beskrives i foreningens forretningsorden.

§6 Regnskab og revision
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Der vælges en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.

Kasserer vælges for 1 år ad gangen.

Regnskabet skal underskrives af kasserer og revisor og formand.

§7 Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§8 Opløsning
Eventuelt overskud/formue går ved opløsning af foreningen til humanitært formål efter bestyrelsens anvisning. Procedure herfor anvendes jf. § 4.

Således vedtaget Dirigentens navn og underskrift